Unia Samotnych Wydm

W tym miejscu można obejrzeć listę funkcjonujących w świecie forum organizacji, przeczytać ich opisy i dowiedzieć się, jak można do nich dołączyć - jak również w jaki sposób można takową założyć.

Unia Samotnych Wydm

Postprzez Exodia » 2 lip 2020, o 21:03

Obrazek

Unia Samotnych Wydm • Stolica/Siedziba Kōtei: Kinkotsu, Atsui
 • Władca: Kōtei, Sabaku Jou
 • Hymn: "Kogane jidai (Złota Era)"
 • Symbole: Słońce z sześcioma promieniami otoczone czarną obręczą.
 • Ustrój: Monarchia parlamentarna. Samotnymi Wydmami przewodzi Kōtei - najwyższa władza w Unii, posiadająca praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie zarządzania jej terenami. Organem pomocniczym jest Rada Daimyō, czyli przedstawiciele każdego rodu wchodzącego w skład Unii. Kōtei jako przedstawiciel swojego Rodu, także liczony jest jako członek Rady. Decyzje podejmowane są drogą głosowania, przy czym głos Kōteia liczy się jako 2 w celu uniknięcia impasu podczas głosowania. Kōtei posiada też prawo veto, którego może użyć żeby całkowicie unieważnić głosowanie. Każdy Daimyō posiada pewną autonomię w kwestii zarządzania swoim okręgiem, ale najważniejsze decyzje są konsultowane bezpośrednio z Kōtei. Spotkania Rady Daimyō odbywają się raz na dwa tygodnie, przy czym każdy z członków posiada możliwość nadzwyczajnego zebrania w kryzysowych sytuacjach.
Kultura prowincji i ekonomia: Można poczytać tutaj.
Wojskowość:
 • Unia posiada połączone wojska wszystkich klanów zamieszkujących jej teren.
 • Wojsko Unii dzieli się na dwie główne jednostki - jednostkę uderzeniową Eikyō i jednostkę strażniczą Kabe. Eikyō stanowi regularną armię i jest wykorzystywana w przypadkach agresji innych nacji bądź konieczności interwencji w krytycznych sprawach wewnętrznych. W powszechnym użytku wykorzystywani są do rozwiązywania małych spraw wewnątrz Unii i poza jej terytoriami (domyślnie każdy gracz służący Unii do niej należy). Jednostka Kabe w dużej mierze składa się z wyszkolonych zwykłych ludzi. Wspierani są przez ninja ze swojego oddziału i tych z jednostki Eikyō (szczególnie podczas pokoju). Do ich obowiązków należy pilnowanie porządku w publicznych miejscach i rozwiązywanie spraw mniejszego kalibru.
 • Przydzielaniem wojska do poszczególnych prowincji zajmuje się Kōtei.
 • W ramach mieszania się wojska wszystkich prowincji wchodzących w skład Unii i budowania zaufania do projektu, wyjątkowy nacisk kładzie się na różnorodność ninja przydzielanych do każdej prowincji przy jednoczesnej maksymalnej skuteczności bojowej.
 • Instytucja Szkoły Ninja ma za zadanie odpowiednie wykształcenie ninja w przypadkach, gdy rodzina nie jest w stanie zagwarantować edukacji (brak rodziny ninja albo sieroctwo). Szkoły znajdują się w każdej z trzech stolic prowincji, a ich funkcjonowanie jest opłacane przez Unię.
 • Szkoła ninja nie jest obowiązkowa, ale w toku trzyletnich szkoleń wpajanych jest wiele istotnych informacji i aspektów profesji ninja.
 • Każdy ninja służący Unii jest automatycznie częścią armii.
 • Ze względów wygody oraz polityki światowej, dawna tytulatura nadal funkcjonuje na terenie Unii.
 • Wszyscy ninja podlegli Unii mają obowiązek noszenia blaszki z symbolem Unii w widocznym miejscu na odzieniu albo ciele. Ze względu na warunki dopuszcza się też wyszywanie symbolu na ubraniach.
 • Kōteiowi i Daimyō zawsze towarzyszy przynajmniej jeden Akataiyō (Czerwone Słońce), osobista straż na którą zbierają się najbardziej elitarni strażnicy i ninja, odpowiedzialni wyłącznie za bezpieczeństwo jednostki chronionej. Poznać ich można po intensywnie czerwonych szatach noszonych podczas pełnienia służby.Prawo:
 • Najwyższą władzę sprawuje Kōtei. Pod nim znajdują się Daimyō, z których każdy zarządza przypisaną mu okręgiem i odpowiada wyłącznie przed Kōtei i jest jednocześnie liderem swojego klanu/rodziny.
 • Do sprawowania pieczy nad ziemiami oddelegowane są pary klanów - dwóch Daimyō posiada równoważną władzę nad danym okręgiem, skupiając się na swojej porcji obowiązków względem przedstawicieli swoich rodów. I tak za okręg Tsurai odpowiadają Dohito i Haretsu, za okręg Atsui - Sabaku i Maji, a za okręg Sabishi - Ayatsuri i Kaguya.
 • Dokładny podział władzy pomiędzy dwoma Daimyō zależy od prowincji i jest różny w każdym przypadku. W Atsui to ród Maji zajmuje się regularnym zarządzaniem prowincją, podczas gdy Kōtei dogląda pieczy nad całą Unią. Haretsu i Dohito nie zmienili swojego podziału względem wcześniejszego stanu rzeczy. Ayatsuri i Kaguya współpracują, przy czym głównym zadaniem Kaguya jest lokacja swoich obywateli w miastach, porzucenie nomadycznego stylu życia i integracja z resztą Unii.
 • Stworzenie Unii nadało szczepom równość z klanami - każdy z pięciu Daimyō posiada równe uprawnienia i głos każdego jest tak samo ważny (za wyjątkiem Kōteia).
 • Na terenach Unii panuje podział na Obywateli i Przyjezdnych, definiowany przez Kodeks Praw Obywatelskich. Obywatele, czyli mieszkańcy Unii z przynajmniej jednym rodzicem będącym Obywatelem i mieszkający na terenach Unii, mogą korzystać z pełni przywilejów i praw. Do najważniejszych zaliczają się: możliwość darmowej opieki medycznej w placówkach publicznych, darmowej edukacji czy posiadanie ziemi. Mogą też oczekiwać protekcji ze strony władz, posiadają gwarancję swobody wypowiedzi (za wyjątkiem obrazy Daimyō i Kōtei), dostępu do wody pitnej, uczciwego postępowania prawnego i pomocy w razie kryzysu czy katastrof naturalnych. Przyjezdni nie mają tych samych praw, co Obywatele - nie mogą nabywać ziemi i budynków na własność, muszą płacić za opiekę medyczną, edukację, wodę pitną i pomoc w zdarzeniach losowych. Oprócz tego przysługują im dokładnie takie prawa, jak Obywatelom, włączając w to bezpieczne szlaki handlowe i Gwarancję Uczciwych Cen, na mocy której ceny produktów i usług są identyczne dla Obywateli i Przyjezdnych. Awansowanie na Obywatela jest możliwe jedynie przez małżeństwo z innym Obywatelem Unii i spłodzenie potomstwa. Prawo nie uwzględnia innych przypadków, jak promocja za zasługi czy wieloletnią służbę najemniczą.
 • W świetle prawa każdy jest równy i wynik konfliktu pomiędzy Obywatelem i Przyjezdnym nie jest definiowany przez ich status społeczny.
 • Każdy Obywatel od 10 roku życia posiada dokument poświadczający o jego obywatelstwie, nazwany Kartą Obywatela. Jest to niewielki spreparowany skrawek pergaminu, zawierający informację o personaliach, pieczęć Unii i podpis urzędnika wydającego Kartę. Tylko wybrani urzędnicy mają prawo wydawać takie karty. Co każde 10 lat należy oddać Kartę do podbicia i potencjalnego uaktualnienia.
 • W przypadku konieczności udowodnienia swojego obywatelstwa, należy pokazać Kartę przedstawicielowi władzy. W ważnych sytuacjach sprawdza się jej autentyczność podwójnie, porównując do spisu ludności prowadzonego przez odpowiedni organ w Unii.
 • Najemnicy, czyli ninja nie będący obywatelami i służący dla Unii, są traktowani jak Obywatele. Nadal nie mogą jednak posiadać ziemi na własność i awansować na rangę wyższą niż Sentoki.
 • Odznaki ninja urodzonych w Unii i jej służących mają niebieskie tło, podczas gdy odznaki najemników mają czarne tło.
 • Odmówienie wykonania rozkazów pochodzących od Kōteia lbądź Daimyō jest karane, przewidywana jest nawet kara śmierci.
 • Obywatele mają prawo swobodnego przemieszczania się przez granicę Samotnych Wydm. Przyjezdni są kontrolowani i przeszukiwani pod względem posiadania nielegalnych towarów, takich jak części ciała.
 • Łamanie prawa jest karane analogicznie do popełnionej zbrodni, z jednym głównym założeniem - kara nie obejmuje długotrwałego przetrzymywania w zamknięciu. Mniejsze przewinienia kara się pracami społecznymi, jak odkopywanie drogowskazów na szlakach pomiędzy miastami, noszenie wody do domostw czy prace na farmach. Bardziej poważne karami cielesnymi, odcinaniem palców czy nawet, w krytycznych sytuacjach, egzekucją. Wyroki fizyczne (za wyjątkiem egzekucji) są wykonywane publicznie, na specjalnie do tego przygotowanych pręgierzach. Oskarżonemu knebluje się usta, czyta wyrok i następuje wykonanie kary. Zazwyczaj są to chlaśnięcia batem po plecach w określonej liczbie, z pomocą medyczną nieobejmującą całkowitego zasklepienia ran po wykonaniu wyroku. Blizny i szramy tak stworzone są dowodem nieuczciwości człowieka, a ich usunięcie dozwolone jest dopiero po upływie dwóch lat po wykonaniu wyroku.
 • Farmy i uprawy wszelkiego rodzaju, z uwagi na ciężkie warunki panujące na pustyni, są dobrze chronione i w przypadku zniszczenia plonów farmerzy mogą liczyć na rekompensatę finansową w celu kontynuowania produkcji żywności.Ciekawostki:
 • Symbol Unii opiera się na liczbie 6. Sześć promieni słońca, sześć części obręczy symbolizującej ochronę i bezpieczeństwo. Dlatego też promienie stykają się z obręczą - każdy ród w Unii ma swój wkład w jej ochronę i każdy jest równie ważny.
 • Kōteia i Daimyō można bardzo łatwo poznać po charakterystycznym ubiorze - śnieżnobiałej todze z symbolem Unii i czarnymi znakami "大名" (Daimyō) albo "皇帝" (Kōtei) w miejscu centrum słońca. Podczas pełnienia swoich obowiązków obowiązuje ich ubiór formalny.
 • Zdarza się, że członkowie poszczególnych klanów, chcąc zachować część odrębności swojego rodu, noszą dwie opaski albo symbole - Unii i swojego rodu. Wpisywanie czegokolwiek (poza wyjątkiem powyżej) w słońce jest zakazane, gdyż "centrum Unii stanowi lud pustyni, wolni mężczyźni i kobiety, otoczeni rodami walczącymi o ich lepsze jutro". Innego rodzaju bezczeszczenie symbolu jest surowo karane.
 • Unia w szczególności dba o ludzi starszych i zniedołężniałych. Rodziny zobowiązane są opieki nad nimi, a w przypadku ich braku opieką zajmują się wolontariusze i strażnicy.
 • Unia finansuje także sierocińce rozsiane na swoich terenach i stara się otaczać opieką w przypadku sierot, w szczególności których rodzice byli ninja poległymi podczas służby.
 • Każdy ninja w służbie Unii, który na skutek służby utracił kończynę, może otrzymać jej kukiełkowy zamiennik, wystarczający do dalszego pełnienia służby. Oprócz tego przysługują mu dwa tygodnie na rehabilitację i przyzwyczajenie się do nowego kawałka ciała.
 • Każdy muzyk i podróżny bard ma obowiązek wyuczenia się hymnu Unii do swojego repertuaru. Można go usłyszeć zarówno podczas uroczystych wydarzeń, w zajazdach, jak również na ulicach. Umiejętności artysty można poznać po jakości wykonania hymnu właśnie.
 • Aktualnego Kōteia, Jou Sabaku, czasami nazywa się również "Pierwszym Synem Pustyni" (Sabaku no Chōnan). Jest to jednak tytulatura stosowana jedynie na wszelakich obrzędach z jego udziałem, w tym tych poświęconych rozmaitym bóstwom, w którym Kōtei bierze udział gdy nadarzy się okazja.
 • Na szczególną uwagę zasługuje "Tablica władców"- kamienny blok w formie sześcianu w stolicy Unii, Kinkotsu. Są na nim wypisane nazwiska wszystkich dotychczasowych liderów wszystkich sześciu rodów, bez względu na ich wkład w historię czy prowadzoną politykę. Na samym centrum znajdują się wyryte słowa "Nie zostaniecie zapomniani". Jest to popularna atrakcja pośród przyjezdnych, otoczona ochroną i regularnymi patrolami.
 • Powszechnie znanym powiedzeniem pośród mieszkańców Unii jest "Prawy z nagim torsem chodzi" odwołujące się do blizn pozostających po publicznym wymierzaniu kary. Blizny są świadectwem winy i konfliktu z prawem, a ich brak - uczciwości i prawości właśnie.
Administrator Fabularny
W razie jakichkolwiek pytań czy spraw, pisać na gg/PW. Chętnie pomogę : )
Avatar użytkownika

Exodia
Administrator
 
Posty: 2600
Dołączył(a): 8 gru 2015, o 15:36
Wiek postaci: 0
Ranga: Admin Fabularny
GG/Discord: Wolfig#2761
Multikonta: Mujin

Powrót do Organizacje

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron